บุคลากร

             
           
      นายอำนาจ  น้ำมลิวรรณ      
      นวก.สส.ชำนาญการพิเศษ      
      สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ      
             
           
       นายบุญเลิศ   บุตรจันทร์      
       นวก.สาธารณสุขชำนาญการ      
      ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ      
             
       
นายปรีชา รอดปันนา    นายสุพรรณ มีศิริ    นายพนมศักดิ์ บุญเคลือบ    นายสีหนุ เวียนเป๊ะ 
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ   นวก.สาธารณสุขชำนาญการ    นวก.สาธารณสุขชำนาญการ   นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
             
         
    น.ส.นภา จันนาค   น.ส.โสภี จันทร์คง    
    เจ้าหน้าที่ธุรการ   พนักงานทำความสะอาด