ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ   ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1  นายสุรินทร์   ธารทาน อนามัยอำเภอ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2525
2  นายภุชงค์   อุตรพันธ์ อนามัยอำเภอ (รักษาการ) พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2539
3  นายไพศาล   เงินเส็ง สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ  พ.ศ. 2539 - 9 ก.ย. 2547
4  นายภุชงค์   อุตรพันธ์ สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ 9 ก.ย. 2547 - 30 ก.ย. 2551
5  นายสุรัตน์   อยู่ยอด สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ 1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553
6  นายสุเทพ   พงษ์ไทสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ                    รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554
7  นายสนธยา   พลโคตร สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ 1 ต.ค. 2554 - 9 ม.ค. 2558
8  นายอำนาจ   น้ำมลิวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ              สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ 10 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน