โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่งาม

  

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่งาม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 อยู่ในพื้นที่บ้านประดู่งาม หมู่ 7 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 87 ตารางเมตร โดยการบริจาคที่ดินของ นายชด-นางสาคร ทองทาสี ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนสูง โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 315,000 บาท พร้อมบ้านพักไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง งบประมาณหลังละ 172,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสถานีอนามัยหลังใหม่ทดแทน จำนวน 1,975,000 บาท และต่อมาได้รับงบประมาณตามโครงการปฏิัติการไทยเข้มแข็ง ในการต่อเติมอาคารชั้นล่างเพื่อให้บริการประชาชน จำนวน 419,500 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน