โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง

  

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชนในชุมชน มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ก่อสร้างเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ โดยทุนผูกพัน เมื่อปี พ.ศ. 2515

» ปีงบประมาณ 2525 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาะารณสุข ก่อสร้างอาคาร คลส. ชั้นเดียวพื้นติดดิน ขนาด 84 ตารางเมตร พร้อมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง

» ปีงบประมาณ 2535 ก่อสร้างบ้านพัก คลส.ใต้ถุนสูง ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง

» ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ขนาด 150 ตารางเมตร (อาคารปัจจุบัน) แล้วเสร็จ เดือน ธันวาคม 2539

» ปีงบประมาณ 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง

» เดือน กรกฎาคม 2550 กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัย เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหลวง เมื่อ 1 กรกฎาคม 2550 ตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านการปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุข และเกิดจากแนวคิดในการขยายการดูแลประชาชนทั้งในด้านการส่งิสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงการกระตุ้นการสร้างความร่วมมือของประชาชน ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาให้สถานบริการเป็นสถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจอย่างแท้จริง ในการที่จะสนองตอบต่อภารกิจของงานสาธารณสุขและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีระบบการดูแลเมื่อเจ็บป่วยและระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

» ปีงบประมาณ 2551 ได้มีการดำเนินการสร้างห้องน้ำสำหรับให้บริการผู้ป่วยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน จำนวน 50,000 บาท

» ปีงบประมาณ 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานีอนามัยดีเด่นระดับภาคเหนือ และรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานีอนามัยดีเด่น ระดับประเทศ

» ปี พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ในการจัดสร้างอาคาร 2 =ั้น พื้นที่ใช้งานรวม 100 ตารางวา ในการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1,198,000 บาท

» ปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลลานกระบือ ในการปรับปรุงอาคารชั้นเดียวหลังเก่าให้เป็น Home Office และห้องเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน 170,000 บาท

» ปี พ.ศ. 2560 ผ่านการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว

» ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการดำเนินงานหมอครอบครัวจากโรงพยาบาลลานกระบือ จำนวน 300,000 บาท และได้รับงบสนับสนุนจากประชาชนในการปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร จำนวน 70,000 บาท