โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา

 

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 อยู่ในพื้นที่บ้านจันทิมา เลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 5 ไร่ โดยการบริจากที่ดินของ นายจัน - นางมา ถางโพธิ์ แต่เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ มีบ้านพักไม้ ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง และได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นอาคารสถานีอนามัย อาคารคอนกรีตชั้นเดียวใต้ถุนสูง แบบ ส.3803 ขนาด 432 ตารางเมตร ก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2531 โดยใช้งบประมาณ 315,000 บาท ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการรื้อถอนไป เนื่องจากได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา หลังใหม่ทดแทนแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 4-5 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 402,500 บาท ในปี พ.ศ. 2538

สำหรับอาคารหลังใหม่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ขนาด 150 ตารางเมตร ตามแบเลขที่ 8170/2556 งบประมาณ 3,178,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณลงทุนต่อเติมอาคารด้านล่างของสถานีอนามัย เป็นเงิน 400,000 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา