โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประชาสุขสันต์

 

 ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประชาสุขสันต์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เดิมชื่อ สถานีอนามัยช่องลม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 รูปทรงแปลนไม้อาคารหลังต่ำ  มีเนื้อที่ 5 ไร่  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายจวง  พรมมี  เป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่  เมื่อ  พ.ศ.2536  สร้างอาคารแบบ  8146  โครงสร้าง  คสล. ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  ขนาด  220  ตรม.  งบประมาณ  1,029,000 บาท  เปิดให้บริการเมื่อ  18  เมษายน  2537

เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สถานีอนามัยประชาสุขสันต์ ภายหลังได้ต่อเติมอาคารชั้นล่างใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน  และยกระดับเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนประชาสุขสันต์  เมื่อปี พ.ศ.  2544

ต่อมารัฐบาลได้ยกระดับสถานีอนามัยทั่วประเทศ  เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาสุขสันต์  จึงได้รับการยกระดับเป็นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อ  ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน