โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกศกาสร

 

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกศกาสร เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก กำนันสุวรรณ อินเลี้ยง กำนันตำบลช่องลม และชาวบ้านตำบลช่องลมร่วมกันบริจาค เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2527 มีเนื้อที่ 3 ไร่ ต่อมาในปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทนขนาดทั่วไป ขนาด 150 ตารางเมตร (อาคารปัจจุบัน) แล้วเสร็จ ธันวาคม 2539 และปีงบประมาณ 2548 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ต่อมาใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลานกระบือ (NGO) ต่อเติมอาคารชั้นล่างได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 360,000 บาท และในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการยกระดับจากสถานีอนามัยเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องลม ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุข และเกิดจากแนวคิดในการขยายการดูแลประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ ให้ครบคลุม 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงการกระตุ้นการสร้างความร่วมมือของประชาชน ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาให้สถานบริการเป็นสถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจอย่างแท้จริง ในการที่จะตอบสนองต่อภารกิจของงานด้านสาธารณสุขและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมีระบบการดูแลเมื่อเจ็บป่วยและระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลานกระบือ ปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 270,000 บาท