โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทรานุสรณ์

  

ประวัติความเป็นมา

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทรานุสรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยสร้างขึ้นเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ จากทุนผูกพันธ์ ของ นางมาลี สุโชดายน (เกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2533) โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายหยด ขนิษฐา พื้นที่จำนวน 3 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลโนนพลวง (ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น หมู่ 4 ตำบลโนนพลวง) บ้านอินทรานุสรณ์ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมไม่สะดวกต่อการมารับบริการของประชาชนในพื้นที่นอกเขตพื้นที่ตั้งของสถานีอนามัย จึงย้ายมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยใหม่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายมเกียรติ ทองแก้ว จำนวน 3 ไร่ โดยตั้งอยู่ติดถนนหลวง ลานกระบือ - วังพิกุล พร้อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 2-3 จำนวน 1 หลัง เปิดทำการเมื่อ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2536

ในปี พ.ศ. 2538 สถานีอนามัยอนทรานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประกวดสถานีอนามัยดีเด่น ระดับจังหวัด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีผลงานเด่น คือ การดำนเนินการสร้างส้วม 100% ตามนโยบาย เป็นตำบลแรกของจังหวัดกำแพงเพชร

ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 4-5 จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2539

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลานกระบือ เพื่อต่อเติมอาคารชั้นล่างของสถานีอนามัย จำนวน 95,000 บาท

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับเงินบริจาค จากผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อำเภอลานกระบือ เพื่อต่อเติมอาคารสถานีอนามัย จำนวน 200,080 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการยกฐานะจาก สถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล และได้รับงบประมาณตามโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 2,400,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทรานุสรณ์ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555